Rodzice dziecka niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej, które w danym roku szkolnym uczęszcza do tzw. zerówki mają prawo ubiegać się o:

- odroczenie obowiązku szkolnego,

- wydanie nowego orzeczenia (w przypadku gdy dziecko w kolejnym roku szkolnym idzie do szkoły).

 

 

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

DZIECI NIE POSIADAJĄCE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

DZIECI POSIADAJĄCE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSTZAŁCENIA SPECJALNEGO

•      Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny,

•      Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do         31 sierpnia,

•      Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego,

•      Do wniosku dołącza się opinię,          z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

•      Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

 

•      Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego   w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat,

•      Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,

•      Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym,    w którym dziecko kończy 8 lat,

•      Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia,

•      Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego,

•      Do wniosku dołącza się orzeczenie    o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

•      Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

 

 

Dziecku z niepełnosprawnością, które idzie do szkoły może zostać wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to uczniów :

 • Niepełnosprawnych:
  • niesłyszących;
  • słabosłyszących;
  • niewidomych;
  • słabowidzących;
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Niedostosowanych społecznie
 • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach publicznych
 • Orzeczenie jest wydawane na wniosek rodziców ucznia
 • Do wniosku należy dołączyć uzasadniającą go dokumentację, m.in.:
 • opinie, zaświadczenia wydane przez specjalistów,
 • wyniki dotychczasowych obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych  i lekarskich,
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego,
 • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
 • W celu uzyskania informacji o problemach dziecka w przedszkolu, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieliprzedszkola (i zazwyczaj tak się dzieje), informując      o tym wnioskodawcę.

 

Formy kształcenia specjalnego:

Uczniowie z orzeczeniem:

Miejsce kształcenia, wychowania i opieki:

Niepełnosprawni

•      Szkoły:

–     ogólnodostępne,

–     ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,

–     integracyjne,

–     ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi,

–     specjalne, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

•      Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

W integracji z uczniami pełnosprawnymi - najbliżej miejsca zamieszkania.

 

Uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zapewnia:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; zajęcia specjalistyczne organizowane w szkole w ramach udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (prowadzenie tych zajęć dyrektor szkoły powierza nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia);
 • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

Opracowała:

Anna Romanowicz

 

 

 

 

 

Co to znaczy „być Polakiem” i co o tym wie kilkulatek?

     Nie od dziś wiadomo, że dzieci uczą się, obserwując dorosłych i przejmując albo naśladując ich emocje i postawy. Dużo bardziej przemawiają do nich żywe przykłady i uczestnictwo we wspólnym działaniu niż słowa. Dlatego podejmując się przedstawiania dziecku Polski, warto zbadać najpierw własne przekonania. Czy sami mamy poczucie godności narodowej i nie wstydzimy się tego, że jesteśmy Polakami? Czy czujemy radość z posiadania ojczystej kultury, języka, tradycji? Warto też  przekazać dziecku, że Polska jest domem wszystkich, którzy w niej mieszkają, niezależnie od koloru skóry i narodowości.

     Najmniejsza ojczyzna to dom i rodzina. Kiedy kilkulatek słyszy o dziadku, który przeżył wojnę, poznaje tym samym historię Polski. Sens tych opowieści dotrze do niego poprzez emocje, które wywołają nakreślone przez dorosłych obrazy i wartościowanie w głosach opowiadających. Od rodziców będzie zależeć, czy dziecko dowie się w ten sposób, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, można zachować godność i człowieczeństwo, czy też nauczy się odczuwać lęk przed „obcymi”, niechęć do określonych grup czy nacji, albo też będzie w przyszłości obojętne wobec historii.

      Drugim ważnym aspektem poznawania polskości jest udział w celebracji świąt: Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Wszystkich Świętych. Popularnym sposobem poznawania kraju jest też przypominanie tradycyjnych zwyczajów, takich jak śmigus-dyngus, topienie Marzanny, malowanie wydmuszek, wróżby andrzejkowe. Mogą one stać się dla dzieci twórczą zabawą. Istotne jest, o jakich znanych Polakach mówi się czasem w domu; czy dzieci znajdą tam portret lub książkę Polaka, którego rodzice uznają za autorytet. I wreszcie- jest ważne, czy rodzice uczestniczą w życiu kraju, czy głosują w wyborach, wspierają rodzinną gospodarkę, kupują polskie produkty, mają świadomość ekologiczną. Wszystko to wpłynie na przyszły stosunek przedszkolaków do otoczenia i ukształtuje w nich poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają.

     Kolejny krok w poznawaniu Polski to wyjście poza własny dom. Wakacyjne podróże są okazją nie tylko do poznania miejsc, z których pochodzą rodzice, i które dla dziecka staną się „jego miejscem”, ale też wielu innych pięknych zakątków kraju. Polskie góry, jeziora, morza i lasy dostarczą małym podróżnikom wielu ważnych, dobrych wrażeń. Przygoda oddziałuje kojąco nie tylko na zmęczonych dorosłych- dla dziecka kontakt z naturą jest tak samo niezbędny. Wycieczka do parku, zoo, ogrodu botanicznego, rezerwatu, wyjazd na działkę mogą lepiej wpłynąć na emocjonalną sferę dziecka niż wizyta w sali zabaw w centrum handlowym. Drugi kierunek podczas rodzinnych wycieczek to poznawanie instytucji użyteczności publicznej, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, zabytków, muzeów i kościołów. Warto nadać wycieczce cel i emocjonalną barwę, co sprawi, że miejsce zostanie  przez dziecko zapamiętane.

     Dzieci uwielbiają słuchać opowiadań. Inaczej niż telewizja, opowiadane „na żywo” historie uruchamiają wyobraźnię i pozwalają na myślenie obrazami, przewidywanie, głębsze przeżywanie. Dobrze, by sytuacji opowiadania albo czytania baśni towarzyszył określony nastrój, może towarzyszyć im również muzyka, taniec i śpiewanie. Historie powinny być proste, lecz nie uproszczone- dziecko jest niejednokrotnie wymagającym słuchaczem.
Z kreatywnością każdy z nas się rodzi, ale nie wszystkim udaje się zachować ją w wieku dojrzałym. O tym, czy dziecko twórczo i aktywnie włączy się w życie kraju, zdecyduje rozbudzenie w nim takiej potrzeby i pokazanie różnych możliwości. A więc z jednej strony- kino, teatr, festyn charytatywny, wydarzenie sportowe, ale z drugiej- wyjazd na Krupie, Kaszuby lub Podhale, gdzie dziecko zetknie się z folklorem. Dalekie wycieczki można zastąpić wizytą w muzeum etnograficznym i w pracowniach rękodzielniczych, rzemieślniczych, u lokalnych artystów. Ważne jest, by tradycje i zwyczaje regionu, tak jak zresztą wszystko inne, dzieci poznawały przez działanie.

     Aby dziecko uwierzyło w Polskę i w to, że „polskie” oznacza „dobre”, musi mieć wiele przykładów. Wtedy może porównać, poczuć, a czasem dosłownie posmakować- polskiego oscypka w górach, babcinego ciasta drożdżowego, prawdziwego wiejskiego chleba z miodem z lokalnej pasieki. Powinno zobaczyć, o ile to możliwe, jak powstają proste polskie produkty i przedmioty, z którymi styka się na co dzień, i ile pracy kosztuje ich wytworzenie. I co najważniejsze, że niejednokrotnie jest to praca wykonywana z prawdziwa przyjemnością i z poczuciem wdzięczności do ziemi, która taką pracę dała.

 

Beata Ścieńska

 

 

 

       ZAŁĄCZNIK

 

 

GRUPA I „Śpiochy”

 

Wychowawcy:

mgr Dorota Banach

mgr Beata Ścieńska

Nauczyciel wspomagający:

mgr Magdalena Cisoń

Pomoc nauczyciela:

Ewa Kozik

Woźna:

Joanna Salawa

 

Grupa II "Lalusie”

 

Wychowawcy:

mgr Edyta Zaręba

mgr Wioletta Jabłecka-Lelko

Nauczyciel wspomagający:

mgr Ewa Łos

mgr Barbara Michałowska

Pomoc nauczyciela:

Jolanta Gliniak

Woźna:

Halina Surman

 

GRUPA III „Zgrywusy”

 

Wychowawcy:

lic. Renata Płachta

mgr Kinga Klimowska

Nauczyciel wspomagający:

mgr Katarzyna Pytel

Pomoc nauczyciela:

Stanisława Bojdo

Mariola Kulesa

 

GRUPA IV „Ważniaki”

 

Wychowawcy:

mgr Beata Kapusta

mgr Karolina Barańska

Nauczyciel wspomagający:

mgr Klaudia Burzawa-Gulik

Pomoc nauczyciela:

Beata Pudło

Woźna:

Aneta Jop

 

GRUPA V „Pracusie”

 

Wychowawcy:

mgr Ewelina Kalita

mgr Małgorzata Kostecka

Nauczyciel wspomagający:

mgr Anna Bardel

Pomoc nauczyciela:

Dorota Kmiecik

Woźna:

Małgorzata Bulanda

 

Język angielski:

lic.  Maria Banowicz

 

Religia:

mgr Paweł Krawczyk

 

Gimnastyka korekcyjna:

mgr Mariola Bogacka-Brodzińska

 

Pedagog specjalny :

mgr Elżbieta Garbowska Kuboń

 

Logopeda:

mgr Agnieszka Gryksa Lewandowska

 

Fizjoterapeuta:

mgr Barbara Michałowska

 

Szanowni Rodzice!
 
Serdecznie zapraszamy na zebrania z wychowawcami w oddziałach, zgodnie z porządkiem:
Poniedziałek 21.09.2020, godzina 16.30 - grupa V.
Wtorek 22.09.2020, godzina 16.30 - grupa IV.
Środa 23.09.2020, godzina 16.30 - grupa I.
Czwartek 24.09.2020, godzina 16.30 - grupa III.
Piątek 25.09.2020, godzina 16.30 - grupa II.
 
Prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa, używanie środków ochrony osobistej oraz udział w zebraniu bez dzieci.

1 września nasze przedszkole rozpoczyna zajęcia edukacyjne w nowym roku szkolnym. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa placówka zobowiązana jest do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami oraz wydrukowanie i dostarczenie podpisanych załączników do przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    (wydrukować należy wyłącznie załączniki 1,2,3,4 oraz klauzulę RODO).

 

 

Dokumenty do odesłania:

      Załączniki (1, 2, 3, 4)

      Klauzula RODO

Dokumenty do zapoznania się:

      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby (l aktualizacja 28.08.20 r.)

      Procedura bezpieczeństwa (ll aktualizacja 28.08.20 r.)   +  załącznik (21.09.20 r.)

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020r. przedszkole rozpoczyna zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na okres wakacyjny (tj. 01.07.2020 - 31.08.2020). Dzieci będą objęte opieką zgodnie z Państwa deklaracją zawartą w ankiecie, którą wychowawcy grup przekazali wszystkim Rodzicom w czerwcu 2020r.  

Z powodu trwającej epidemii przedszkole zobowiązane jest do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r.  Ministra Zdrowia oraz zaleceń Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  3.

W związku z powyższym do przedszkola będą uczęszczać wyłącznie dzieci tych rodziców, którzy złożą stosowne oświadczenia załączone do procedur.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie i złożenie oświadczeń.

Procedury i oświadczenia w formie załączników są dostępne na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolepodsmerfem.pl w aktualnościach z dnia 20 maja 2020r. punkt 2. Procedura bezpieczeństwa i aktualizacja 04.06.2020r. 

Szanowni Rodzice! Szanowni Pracownicy! Dwukrotnie zwyciężyliśmy w konkursie Czyściochowe Przedszkole! Firma Rossman przekazała nam bony o łącznej wartości 1000 zł. Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos! Podzielimy się radością zakupów  smile

 

 

                                                                                                                                              

W poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. zgodnie z zarządzeniem Urzędu Miasta Tarnowa, z powodu odbywającej się w przedszkolu  dezynfekcji pomieszczeń, które w dniu 28.06.2020 r. będą przekształcone w lokal wyborczy, przedszkole będzie NIECZYNNE.