Rekrutacja

NABÓR DO TARNOWSKICH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny będzie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU w serwisie internetowym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

 

Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie na rok 2024/2025

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.),
 • Uchwałę Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym,
 • Zarządzenie Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina miasta Tarnowa jest organem prowadzącym,
 • Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr  z dnia  r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie na rok 2024/2025 zwany dalej „Regulaminem” określa  zasady rekrutacji,  kryteria naboru oraz zasady postępowania odwoławczego do  przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie. Ilekroć w regulaminie mowa o przedszkolu lub przedszkolu publicznym rozumie się Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.

§1

1. Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych będzie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU w serwisie internetowym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow.

2. Elektroniczna rekrutacja zapewni spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach. Wszelkie informacje na temat rekrutacji na poszczególnych etapach będą sukcesywnie umieszczane w serwisie.

§2

Zasady rekrutacji

Obowiązek przedszkolny

 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.
 • W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego maja dzieci 6-letnie ur. w 2018 r.
 • W roku szkolnym 2024/2025 integracyjne oddziały w przedszkolu liczą do 20 dzieci w tym nie więcej niż 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 • W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie od 12 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu

 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola publicznego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.
 • Wniosek o przyjęcia do przedszkola publicznego składa się odpowiednio do dyrektora przedszkola publicznego (najbardziej preferowanego) w terminie od 1 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r do godz. 15.00.
 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli publicznych od najbardziej do najmniej preferowanych.

§3

Kryteria naboru

I etap postępowania rekrutacyjnego

1)     Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. w przypadku większej liczby kandydatów o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2)     Kryteria brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa – 30 pkt.

 II etap postępowania rekrutacyjnego

1)    W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

 • oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;
 • dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;
 • rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.

2)     Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:

A) w przypadku kryterium określonego w pkt 1:

 • oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym, albo
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym,

B) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;

C) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – dane potwierdza dyrektor przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu przedszkola.

3)     Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4)     Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu.

§4

Terminy naboru

 1. Terminy naboru określa Zarządzenie nr 21/2024 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina miasta Tarnowa jest organem prowadzącym. 

§5

 1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 17 kwietnia 2024 r. od godz. 12.00 do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.
 2. W postępowaniu uzupełniającym od 10 czerwca 2024 r. od godziny 12.00 do 12 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

§6

Postępowanie odwoławcze

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

5. Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

§7

 1. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Zasady w postępowaniu uzupełniającym (w trakcie roku szkolnego o ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami) są identyczne, jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie uzupełniające odbywa się poza systemem elektronicznym.
 3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego składa się odpowiednio do dyrektora przedszkola publicznego.
 4. Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

§8

Do prac związanych z rekrutacją Dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, której skład, zadania szczegółowe i zasady pracy zostały określone w zarządzeniu dyrektora przedszkola.

§9

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym ustawa Prawo oświatowe i Zarządzenie Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2024 r. oraz Uchwała Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r.

Pliki do pobrania

INFORMATOR - rekrutacja tarnowskich do przedszkoli publicznych 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 21/2024 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa
jest organem prowadzącym

UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym