Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole Publiczne Nr 18  z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2024r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

 • Kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa skaluje się do szerokości okna wyświetlacza,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • Możliwość nawigacji na stronie za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • Edycja tekstu zapewniająca czytelność.,
 • Zdjęcia posiadają opisy alternatywne.

Niedostępne elementy i treści:

 • Strona internetowa nie posiada mechanizmów sterowania za pomocą klawiatury,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu  (014) 623 12 30. Adres e-mail: przedszkole.18@umt.tarnow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Westerplatte 10, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola;
 • Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku są podjazdy dla wózka przy wejściu głównym oraz przy wyjściach ewakuacyjnych;
 • Przedszkole posiada dwa poziomy;
 • W przedszkolu znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi;
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online po wcześniejszym zgłoszeniu;
 • W budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących;
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach;
 • Zapewniamy pomoc pracownika przedszkola przy wypełnianiu trudnych formularzy.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie na lata 2023 – 2024.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie na lata 2023 – 2024.

Lp. Zakres działalności Realizujący działania wynikające z ustawy... Sposób
realizacji
Termin
1.
Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024
Koordynator do spraw dostępności
Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, zatwierdzenie przez Dyrektora i podanie planu do publicznej wiadomości
Październik 2023
2.
Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności, administratorzy strony
Aktualizacja strony internetowej
Luty 2024
3.
Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
Koordynator do spraw dostępności, inspektor BHP
Analiza stanu obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów prawa
Październik 2023
4.
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej
Koordynator do spraw dostępności
Podanie na stronie internetowej przedszkola, BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami
Realizacja w całym okresie działania
5.
Zbieranie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami , a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno – komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z naszą placówką
Koordynator do spraw dostępności
Analiza przekazywanych uwag pod kątem lepszego dostosowania naszej placówki do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami
Realizacja w całym okresie działania
6
Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Koordynator do spraw dostępności
Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Na bieżąco, w zależności od potrzeb
7.
Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023- 2024
Koordynator do spraw dostępności
Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy i zatwierdzenie przez Dyrektora
Listopad – grudzień 2023
8.
Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Koordynator do spraw dostępności
Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP
Pierwszy raport sporządzony w terminie do 31.03.2021r. Kolejny – zgodnie z art. 11 ustawy

Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Opracowała mgr Magdalena Cisoń
Koordynator do spraw dostępności
Zatwierdziła mgr Wioletta Jabłecka – Lelko
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie