Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Dziewczynka buduje z klocków.

W jakim celu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka,
 • aby stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 • na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

Na jakiej podstawie kwalifikuje się dzieci do włączenia w pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

orzeczenia

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,

opinii

opinia (logopedyczna, pedagogiczna) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej,

 

informacji

informacja od nauczycieli lub specjalistów, którzy stwierdzili, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne dziecko wymaga objęcia taką pomocą.

Kto organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 • pomocy udzielają wychowawcy grup, nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne oraz specjaliści: logopedzi, pedagodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy, którzy współpracują z rodzicami.

Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • rodzice,
 • dyrektor przedszkola,
 • nauczyciel – wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem,
 • poradnia,
 • pomoc nauczyciela,
 • pracownik socjalny
Uśmiechnięta dziewczynka na zielonym tle.

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
 • poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców i nauczycieli.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest nieodpłatne i dobrowolne.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu zgodnie z obowiązującą procedurą.