Integracja w naszym przedszkolu

Jestem ja, jesteś Ty. Jesteśmy my – niepowtarzalni, jedyni w swoim rodzaju. Nasze działania się przeplatają, wywierają pozytywny wpływ, jednoczą – gdy razem się bawimy, razem się uczymy, razem słuchamy, razem rozmawiamy, razem się śmiejemy, razem spacerujemy. Jesteśmy dla siebie. Pomagasz mi iść dalej w świat, tak abym teraz i w kolejnych latach swego życia, w swym plecaku zgromadził: tolerancję, akceptację, szacunek, chęć ofiarowania pomocy, opiekuńczość, samodzielność, wiedzę, potrzebę podejmowania interakcji i komunikacji z innymi.

Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci w normie rozwojowej w środowisku rówieśniczym stwarza każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju: w sferze procesów poznawczych, emocjonalno – społecznych i sprawności fizycznej.

5 grup z oddziałami integracyjnymi

W naszej placówce funkcjonuje pięć grup z oddziałami integracyjnymi. Grupy integracyjne to grupy liczące 15 – 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

dodatkowa kadra nauczycielska

Oprócz nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej dodatkowo zatrudniony jest nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

wspólna realizacja podstawy programowej

Wszystkie dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Natomiast nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne dostosowuje treści edukacyjne do możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez odpowiednie formy i metody pracy.
Dziewczynka na tle ściany z planetami.

W przedszkolu dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach:

DZIECI POSIADAJĄCE ORZECZENIE
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • Rewalidacyjnych
 • Organizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

DZIECI W NORMIE ROZWOJOWEJ

 • Organizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
chmura

Rewalidacja

Rewalidacja jest procesem edukacyjnym, terapeutycznym i wychowawczym, którym objęte są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia z zakresu rewalidacji organizowane są dla dziecka niezależnie od etapu edukacji i rodzaju placówki, do której uczęszcza, a podstawę ich uruchomienia stanowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka, który zmierza do optymalnego usamodzielnienia dziecka i możliwie pełnego jego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cel ten może zostać osiągnięty poprzez:

 • usprawnianie zaburzonych funkcji,
 • kompensowanie deficytów poprzez wzmacnianie prawidłowych funkcji dziecka,
 • korygowanie stwierdzonych zaburzeń,
 • indywidualizację
 • profilaktykę,
 • wspieranie i wspomaganie dziecka oraz rodziców.

Dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET).

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych biorą udział w zajęciach z zakresu:

 • terapii pedagogicznej
 • terapii ruchowej.