Ramowy rozkład dnia

Grupa dzieci starszych
Godzina Aktywność
6.00-8.15
 • Samorzutne zabawy dzieci indywidualne i grupowe, działania stymulujące rozwój dzieci oraz rozwijające ciekawość i zainteresowania
 • Ćwiczenia poranne w formie zabaw ruchowych
8.15-8.30
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych i czynności samoobsługowych związanych z przygotowaniem do śniadania
8.30-9:00
 • Śniadanie
9:00-9:15
 • Zajęcia niekierowane, zabawy dowolne, przygotowanie środków dydaktycznych do zajęć

9:15-10:15

 • Kierowane zajęcia wychowawczo-edukacyjne wspierające rozwój dzieci, prowadzone w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego, uwzględniające podział na grupy wiekowe według 4 obszarów rozwojowych: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
  Udział w zajęciach języka angielskiego i katechezy

10.15-11.15

 • Pobyt na świeżym powietrzu: wycieczki i spacery w najbliższe otoczenie, gry i zabawy terenowe swobodne i organizowane

11.15-11.30

 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.30-12.00

 • Obiad

12.00-12.30

 • Poobiedni relaks z wykorzystaniem różnych technik relaksacyjnych: słuchanie muzyki klasycznej, audiobooków oraz bajek czytanych przez nauczyciela.

12.30-13:30

 • Zajęcia kierowane i niekierowane - realizacja propozycji dzieci i nauczyciela: zabawy według własnych potrzeb rozwojowych dzieci, diagnozowanie sfer rozwoju dziecka w obszarach rozwojowych, praca z wybranym pakietem edukacyjnym w małych grupach lub indywidualnie.

13:30-13:45

 • Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

13:45-14:00

 • Podwieczorek.

14.00-16.30

 • Podejmowanie atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań w sali lub na powietrzu,
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym,
 • Samorzutne zabawy dzieci indywidualne i grupowe,
 • Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym korzystają z różnorodnych form wspomagania rozwoju dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Grupa dzieci młodszych

Godzina Aktywność
6.00-8.15
 • Własna aktywność dzieci-zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym. Zabawy integracyjne, ćwiczenia i zabawy ruchowe. Czynności porządkowe.
8:15-8:30
 • Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne doskonalące nawyki związane z higieną osobistą i higieną żywienia.
8:30-9:00
 • Śniadanie
9:00-9:15
 • Zajęcia niekierowane, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

9:15-9:45

 • Realizowanie zajęć edukacyjnych kierowanych z zakresu poszczególnych obszarów edukacyjnych: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego w oparciu o podstawę programową. Udział w zajęciach języka angielskiego i katechezy.

9.45-10:15

 • Swobodne zabawy dzieci bez nadmiernej ingerencji nauczyciela.

10.15-11:15

 • Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym doskonalące nawyk bezpiecznej, zgodnej i dobrej zabawy między rówieśnikami. Wycieczki i spacery mające na celu poznanie najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego, prowadzenie obserwacji.

11.15-11.30

 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00

 • Obiad

12.00-13:45

 • Poobiedni relaks-leżakowanie, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, bajek.

13:45-14.00

 • Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

14.00-14.15

 • Podwieczorek

14.15-16.30

 • Realizacja pomysłów dzieci w zabawach swobodnych – prowadzenie dyskretnej obserwacji przez nauczyciela i ewentualna pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 • Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym korzystają z różnorodnych form wspomagania rozwoju dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.