Poniższy tekst jest kopią informacji zamieszczonej na stronie: www.gov.pl

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Świat emocji dla nas – dorosłych- nie zawsze jest czytelny i zrozumiały. Pomimo faktu, iż nasz rozwój osiągnął dojrzałość i posiadamy wiedzę na temat pozytywnych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami, to nie zawsze nasze reakcje emocjonalne są adekwatne do sytuacji i trudno nam czasem uzasadnić nasze zachowania. Dlaczego więc oczekujemy tego od dzieci?

Dziecko nie rodzi się z gotowym repertuarem reakcji emocjonalnych. Uczy się ich wraz z rozwojem poszczególnych sfer i kształtowaniem się dojrzałości emocjonalnej, jak również nabywaniem indywidualnego doświadczenia oraz modelowania zachowań dorosłych. Niedojrzałość układu nerwowego sprawia, że emocje dziecka są krótkotrwałe – z wyraźnie nagłym początkiem i końcem. Cechuje je także zmienność, co można zaobserwować w bardzo łatwym przechodzeniu od jednego stanu emocjonalnego w drugi, diametralnie od niego różnego. Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo pobudliwe - nawet słabe bodźce mogą wywoływać zarówno przykre jak i przyjemne stany emocjonalne. Trudno oczekiwać od dziecka dojrzałych reakcji w sytuacji, kiedy jego rozwój podlega nieustannemu kształtowaniu się. Istotne jest stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka w codziennych sytuacjach. Wsparcie ze strony dorosłych odgrywa ważną rolę w budowaniu u dziecka zaufania do siebie, w kształtowaniu poczucia wartości, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz nawiązywania prawidłowych relacji z otoczeniem.

 

W jaki sposób rodzice mogą wspierać rozwój emocjonalny dziecka?

 1. Rozmowa w domu o uczuciach dzieci i rodziców.
 2. Pomoc dziecku w nazwaniu uczuć i ich zaakceptowanie – dziecku trudno nazwać daną emocję, jeśli nie zna jej objawów w ciele i nie zna odpowiedniego nazewnictwa.
 3. Nazywanie własnych emocji i potrzeb związanych z niewłaściwym zachowaniem dziecka (np. „Złości mnie kiedy widzę/słyszę….oczekuję/proszę…).
 4. Dzielenie się z dzieckiem swoimi uczuciami, pokazywanie konstruktywnych sposobów rozładowania trudnych emocji – dziecko uczy się poprzez modelowanie i w swoich zachowaniach wzoruje się na rodzicu.
 5. Akceptacja uczuć dziecka– ma ono prawo do swoich uczuć (np. „Rozumiem że jest Ci przykro…”, „Masz prawo się bać…”). Nie podważaj nigdy zasadności pojawienia się danej emocji u dziecka.
 6. Pomoc dziecku, które przeżywa silne emocje w ich rozładowaniu – może ono nie wiedzieć, jak je wyrazić, wówczas najczęściej może sięgnąć po najłatwiej dostępny sposób- agresję.
 7. Pamiętaj, ze akceptowanie uczuć dziecka nie oznacza zgody na jego wszystkie zachowania- w tym te niewłaściwe (akceptuję, że dziecko jest rozgniewane, ale nie akceptuję tego, że w złości uderzyło młodszego brata, zniszczyło grę planszową w sytuacji przegranej).
 8. Pomoc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami zaczyna się od wyciszenia trudnych emocji rodzica – dziecko często przejmuje stany emocjonalne rodziców – nie należy rozmawiać z dzieckiem w sytuacji przezywania złości. Najpierw należy zaopiekować się własnymi trudnymi uczuciami, a następnie przekazać dziecku, jakich zachowań nie akceptujemy i czego od niego oczekujemy.
 9. Spędzanie z dzieckiem czasu, częste rozmowy o jego sprawach z dnia codziennego i towarzyszących mu uczuciach – dziecko potrzebuje uwagi przede wszystkim w sytuacjach przejawiania pożądanych zachowań, a nie tylko w sytuacjach tych nieakceptowanych (pozwala to uniknąć utrwalenia niewłaściwych zachowań).
 10. Czytanie wspólnie bajek i rozmawianie o uczuciach bohaterów, granie w gry planszowe – może to być punkt wyjścia do rozmowy z dzieckiem o jego trudnych przeżyciach (przykładowe gry planszowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, które mogą stać się okazją do rozmowy o emocjach: „Emocje”, „E- motionz”, „Potwory do szafy”).
 11. W czasie gry z dzieckiem w grę planszową, można skorzystać z okazji, by nauczyć je przegrywać – nie dawaj mu wygrywać za każdym razem, dla świętego spokoju (dla dziecka wielokrotna przegrana może okazać się frustrująca i zniechęcająca, więc czasem daj mu wygrać, ale też i przegrać).
 12. Wdrażanie dziecka do samodzielności – da mu to poczucie sprawstwa oraz okazję do doświadczania indywidualnego sukcesu, co wpłynie pozytywnie na jego poczucie wartości.

 

 

Bibliografia:

Wojtyca H., „Rozwój emocjonalny dziecka”, Publikacje Edukacyjne: Publikacja nr 2251 rok szkolny 2005/2006.

www.publikacje.edu.pl/publikacje.php

www.dziecisawazne.pl

 

Anna Koś- psycholog, arteterapeuta, socjoterapeuta

W związku z rezygnacją, mamy wolne miejsce w grupie Starszaków dla dziecka 5 lub 6 letniego w normie rozwojowej.

Zapraszamy!

 

 

Skamieniałe Miasto/Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach

Dnia 26 września, we czwartek, zapraszamy do udziału w wycieczce dzieci z grup III, IV i V.

 

Koszt: 35 zł

 

Program wycieczki:

8:15 śniadanie w przedszkolu.

8:50 wyjazd spod przedszkola.

9:40 – 11:30 spacer po szlaku w Skamieniałym Mieście.

11:30 – 13:00 zwiedzanie wraz z przewodnikiem Muzeum Przyrodniczego.

13:00 – 14:00 zabawa na świeżym powietrzu, ognisko.

Około 14:50 powrót do przedszkola.

14:50 obiad w przedszkolu.

 

 

W ramach podwieczorku dzieci otrzymają z przedszkola prowiant: kiełbaskę na ognisko, bułeczkę. Prosimy, aby każde z dzieci było wyposażone w mały plecaczek, chusteczki higieniczne. Równocześnie prosimy, aby nie dawać dzieciom pieniędzy, sprzętu elektronicznego, czekoladowych wyrobów, landrynek, chipsów, napojów gazowanych. 

Drodzy Rodzice !

        

             Nasze przedszkole bierze udział w projekcie: „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz prawidłowe gospodarowanie odpadami. Od 19.08.2019 r. do 06.09.2019 r. w placówce odbywa się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zbieramy: komputery, drukarki, monitory, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, kable, tusze atramentowe itp. Nie odbieramy tonerów i świetlówek. W dniach 04.09 - 05.09 będziemy przyjmować  sprzęt o większych rozmiarach. Prosimy o wcześniejszą informację od  Państwa, że zamierzacie go  przynieść. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny      i elektryczny przedszkole otrzyma bony wymienne na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Organizatorem akcji jest Green Office Ecologic Sp. z o.o. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl.

 

Zachęcamy do udziału w akcji !

Dyrekcja Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie składa serdeczne podziękowania wszystkim dzieciom, rodzicom, pracownikom, przyjaciołom przedszkola, a także sponsorom za dobre serce, duże zaangażowanie, ogrom pracy i wsparcie podczas organizacji pikniku i uroczystości jubileuszowych

25 – lecia przedszkola

i 20 – lecia integracji

 

Dziękuję smile

Zobacz zdjęcia: grupy IV i V

                      grupy II i III  

 

 

22 marca 2019 r. wszyscy założyliśmy niepasujące do siebie kolorowe skarpety na znak solidarności i sympatii do osób z Zespołem Downa. Chcemy pokazać jak niewiele nas różni, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom. To tak jak nasza dodatkowa i niepasująca skarpetka:)               

                                                                                                                                                                                      KLIKNIJ: GALERIA