Terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju ​

Fizjoterpeutka Anna Bardel w gabinecie z dzieckiem.
 • fizjoterapeuta
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta integracji sensorycznej I 0 i II 0
 • terapeuta neurorozwojowy NDT – Bobath i NDT Bobath Baby
 • nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • terapeuta ręki
 • specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka (pedagogika lecznicza M. Montessori)
 • terapeuta trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp
 • trener umiejętności społecznych

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs I i II stopnia z zakresu integracji sensorycznej:
 • „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
 • „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”
 • Kurs podstawowy i rozszerzony Kinesiotaping
 • Kurs „Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi” dla terapeutów NDT-Bobath
 • Międzynarodowe Studium Podyplomowe w zakresie pedagogiki Montessori oraz pedagogiki leczniczej Montessori
 • Szkolenie „Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”
 • Szkolenie „Terapia tkanek miękkich w pediatrii”
 • Kurs „Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci
  na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft – Huber”
 • Kurs „ Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”
 • Kurs „Specjalistyczne techniki korekcyjno – kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała”
 • Kurs podstawowy i rozwijający Thera – Band Academy: „Terapia z dziećmi, korekcja wad postawy”
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”
 • Szkolenie „Profil psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • Cykl szkoleń Centrum Metody Krakowskiej („Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia”, „Terapia Neurobiologiczna”, „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszących, autystycznych, z afazją”, „Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych”, „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” )
 • „Praca z dziećmi z wadą słuchu”
 • „Ewaluacja zaburzeń rozwojowych (przyczyny kliniczne i strategie terapeutyczne)”
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – Fundacja Pomoc Autyzm
 • Szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna” – Fundacja Pomoc Autyzm
 • Szkolenie „Ortopodologia – stopa i staw skokowy – anatomia i biomechanika”
 • Szkolenie „Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0 -7 lat)
 • Szkolenie „Logopedia w krainie zabawy”
 • Szkolenie „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”
 • Szkolenie z zakresu Programu Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się”
 • fizjoterapeuta
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • terapeuta neurotaktylny MNRI
 • terapeuta neurostrukturalny MNRI
 • terapeuta integracji odruchów dynamicznych i posturalnych MNRI
 • terapeuta integracji bilateralnej
 • terapeuta ręki
 • nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkolenia dodatkowe:

 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych MNRI
 • Archetypy rozwoju ruchowego MNRI
 • Repatterning odruchów dynamicznych i posturalnych MNRI
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Diagnoza i terapia dziecka 0-36 m.ż.
 • Zarządzanie emocjami
 • Zintegrowane techniki diagnostyczno – terapeutyczne w rehabilitacji dzieci
 • MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji (poziom I)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wspieranie twórczej aktywności dziecka w aspekcie zabaw
  muzyczno – ruchowych, werbalnych i plastycznych
 • Metoda VIT w pracy z dzieckiem nadpobudliwym
 • Dziecko z zespołem ADHD – diagnoza, terapia
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona
 • Metody terapii ruchowej
 • Stymulacja rozwoju percepcyjno – motorycznego
 • Kinesiotaping
 • Diagnoza funkcjonalna Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”
 • Kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie w oświacie”
Pedagog Magdalena Cisoń w gabinecie z dzieckiem.
 • pedagog specjalny
 • logopeda
 • terapeuta ręki
 • trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • terapeuta wybiórczości pokarmowej
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Szkolenia dodatkowe:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupową dzieci że spektrum autyzmu
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Picture Exchange Communication System – PECS
 • Szkolenie „Uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy”
 • Szkolenie „Program świadomości ciała, kontekst i komunikacja -wprowadzenie metody Knillów”
 • Szkolenie „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”
 • Warsztaty taneczno – muzyczne „Wiosenne dźwięki” z wykorzystaniem metody B.Strauss
 • Szkolenie „Ruch, rytm, radość” – zabawy umuzykalniające w przedszkolu i szkole podstawowej z praktycznym wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki
 • Szkolenie „Diagnostyka zaburzeń rozwoju psychofizycznego dzieci. Profilaktyka i terapia”\
 • Szkolenie „Profilaktyka uzależnień w kształceniu zintegrowanym”
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka przez sztukę”
 • Szkolenie „Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole”
Pedagog Elżbieta Garbowska Kuboń w gabinecie z dzieckiem.
 • pedagog rewalidacyjny
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • terapeuta ręki
 • terapeuta AAC
 • trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs I, II i III stopnia integracji sensorycznej:
  – „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
  – „Diagnoza i terapia integracji sensorycznej”
  – „Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Diagnoza i terapia dziecka 0-36 m.ż.”
  – „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”
  – „Terapia ręki”
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”
 • Kurs I, II i III stopnia „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” (terapia behawioralna)
 • Szkolenie „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”
 • Cykl szkoleń – Metoda Krakowska
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System – PECS”
 • Szkolenie PECS „Nauczanie 9 krytycznych umiejętności
  porozumiewania się ”
 • Szkolenie „MAKATON – program rozwoju komunikacji”
 • Kurs „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej
  szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.
  Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi
  potrzebami komunikacji – Blok I, II, III”.
 • Kurs „Niewerbalne metody terapii dzieci z obniżoną
  sprawnością intelektualną”
 • Szkolenia z zakresu komunikacji wspomagającej i
  alternatywnej („Strategie wizualne w AAC”, „Czytanie
  uczestniczące”, „Książka do porozumiewania się – pomoc
  osobista”, „ Modelowanie w AAC”, „Nie mówi, a czyta i pisze.
  Wczesna nauka czytania i pisania. AAC”, „Wyższe technologie
  w AAC”, „Wyższe technologie w AAC”)
 • Szkolenie „Werbogesty – od gestu do słowa i będzie rozmowa”
 • Szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci autystycznych
 • Cykl szkoleń – metoda Numicon.
 • Szkolenie „Obsługa i wykorzystanie programu Boardmaker oraz programu Speaking Dynamically Pro”
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia dziecka”
Logopeda Agnieszka Gryksa Lewandowska w gabinecie.
 • oligofrenopedagog
 • surdopedagog
 • logopeda
 • neurologopeda

Szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie „Integracja odruchów twarzy” wg metody dr Swietłany
  Masgutowej
 • Szkolenie „MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji”
 • Warsztaty metodyczne języka migowego – 1 stopień
 • Warsztaty neurologopedyczne:
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji
  oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem
  mowy
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych/ pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego)
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP– R. Diagnoza funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Część I i II”
 • Kurs bazowy (3- modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”
 • Kurs „Terapia ręki I i II stopnia”
 • Szkolenie „Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii, kinesiotaping w logopedii”
 • Szkolenie „Skuteczne metody pracy w seplenieniu bocznym”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania”
 • Szkolenie „SMURF – strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów”
Psycholog Anna Koś w gabinecie.
 • psycholog
 • arteterapeuta
 • socjoterapeuta

Szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie „Profil psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”
 • Szkolenie „Metody i strategie terapeutyczne w mutyźmie wybiórczym”
 • Szkolenie „Zaburzenia koncentracji uwagi – przyczyny, postępowanie, terapia”
 • Szkolenie „Rozwój emocjonalny dzieci”
 • Szkolenie „Wysoko wrażliwe dziecko”
mgr-Ewa-Łos
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • oligofrenopedagog
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • specjalista edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • terapeuta ręki
 • trener sensoplastyki

Szkolenia dodatkowe:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Fizjoterapeutka Barbara Michałowska w gabinecie z dzieckiem.
 • fizjoterapeuta
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta integracji sensorycznej Ayres SIAT®

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs „Medical Taping Concept”
 • Szkolenie „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”
 • Szkolenie „The Test of Infant Motor Performance From Research of Practice”
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP – R. Diagnoza Funkcjonalna Dziecka z Zaburzeniami Rozwoju”
 • Szkolenie „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych – MNRI®”
 • Kurs „Anatomy Trains Structures and Function”
Pedagog Katarzyna Pytel w gabinecie z dzieckiem.
 • nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • tyflopedagog
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • specjalista edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • terapeuta ręki
 • trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • trener sensoplastyki

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs I, II i III stopnia „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami  autystycznymi”
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”
 • Szkolenie „Wstęp do Sensoplastyki”
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • Szkolenie „Uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy”
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjnyn PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
mgr Anna Romanowicz
 • psycholog
 • surdopedagog
 • terapeuta EEG Biofeedback
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • specjalista edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu

Szkolenia dodatkowe:

 • Studia podyplomowe „Integracja Sensoryczna”
 • Studia podyplomowe „Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera”
 • Język Migowy – I stopień
 • Kurs e-learningowy „Edukacja psychodietetyczna w szkole i przedszkolu”
 • Kurs e-learningowy „Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i placówce oświatowej”
 • Kurs e-learningowy „Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży”
 • Szkolenie „Wykorzystywanie seksualne dzieci – wstępna diagnoza oraz interwencja prawna i psychologiczna na rzecz dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny”
Logopeda Dorota Ryba w gabinecie z dzieckiem.
 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • neurologopeda
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • trener Treningu Umiejętności Społecznych

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia dziecka”
 • Kurs I, II i III stopnia „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”
 • Kurs pedagogiki Marii Montessori
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”
 • Szkolenie „Trening słuchowy i jego skuteczność w terapii dzieci z autyzmem i nie tylko”
 • Szkolenie „Usprawnianie myślenia osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • Warsztaty szkoleniowe „Terapia osób autystycznych”
 • Szkolenie dotyczące zagadnień jąkania „Słyszę”
 • Warsztaty „Wczesna interwencja logopedyczna”
 • Kurs „Niewerbalne metody terapii dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną”
 • Szkolenie „Komunikacja wspomagająca kluczem do edukacji dzieci niemówiących”
 • Warsztaty „Dzieci z zespołem ADHD”
 • Szkolenie „Zastosowanie Wideotreningu Komunikacji w pracy z dziećmi z niedokształceniem mowy o typie afazji”
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię”.
 • Szkolenie „Jak pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „MAKATON – program rozwoju komunikacji (poziom I)
 • Kurs „Integracja odruchów Twarzy” według metody Swietłany Masgutowej
 • Warsztaty neurologopedyczne
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych/ pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego)
 • Warsztaty „Radzenie sobie z agresywnymi i autoagresywnymi zachowaniami pacjentów”
 • Warsztaty „Elastyczny, terapeutyczny TAPING w przypadku nadmiernego ślinienia. Taśma S: nowe narzędzie służące do kontroli motoryki sfery oralnej”
 • Szkolenie „Profil psychoedukacyjny PEP – R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami w rozwoju”
 • Szkolenie „Przepisy dotyczące wczesnej interwencji
Fizjoterapeuta Grzegorz Sobczak w gabinecie z dzieckiem.
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta neurorozwojowy NDT-Bobath Basic

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs I stopnia z zakresu integracji sensorycznej: „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi”
 • Szkolenie „Specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa”
 • Szkolenie „Trójpłaszczyznowa korekcja skolioz metodą Lehnert Schroth”
 • Szkolenie „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne” 
 • Szkolenie „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego”
 • Kurs „Kinesiotaping” (KT1, KT2)
 • Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy
 • pedagog specjalny
 • nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapeuta ręki
 • trener treningu umiejętności społecznych
 • terapeuta behawioralny

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne- Metoda Ruchu Rozwijającego.
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna
 • Kurs I, II i III stopnia „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”
 • Szkolenie „Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym”
 • Szkolenie „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym”
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”
 • Szkolenie „Wiosenno – letnie spotkanie z muzyką”
 • Szkolenie „Propozycje zabaw ruchowych i integracyjnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej inspirowane pedagogiką zabawy”
 • Warsztaty „Ruch, rytm, radość- zabawy umuzykalniające w przedszkolu i szkole podstawowej z praktycznym wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki”
 • Szkolenie „Logorytmika- ruch słuch słowo”
Pedagog Edyta Zaręba w gabinecie z dzieckiem.
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta ręki
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapeuta behawioralny
 • trener treningu umiejętności społecznych (TUS)
 • trener sensoplastyki

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs I, II i III stopnia „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System PECS”
 • Szkolenia „Metoda Porannego Kręgu – polisensoryczna forma stymulacji dziecka młodszego i wczesnoszkolnego wg pór roku I 0 i II 0
 • Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”
 • Szkolenie „Program Kontakt i Komunikacja – Metoda Knillów I i II część
 • Kurs „;Metoda Dobrego Startu” (sesja praktyczna)