Podsumowanie prac nad dostępnością cyfrową w Publicznym Przedszkolu Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie

W Publicznym Przedszkolu Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie na bieżąco wykonywane są prace w celu zapewnienia dostępności cyfrowej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062 ze zm.)  oraz opracowanego planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

W roku szkolnym 2020/2021 zaktualizowano deklarację dostępności strony internetowej. Dokonano analizy stanu budynku pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów prawa.

W zależności od potrzeb wspierano osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej. Zbierano uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami , a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z naszym przedszkolem. Następnie na miarę możliwości dostosowano naszą placówkę do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami (np. udostępnienie windy osobom z niepełnosprawnością ruchową, możliwość komunikacji pozawerbalnej z osobą niesłyszącą za pomocą języka migowego).

Dokonano także analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osobom wyżej wymienionym zawsze udzielano wsparcia innej osoby lub zapewniano wsparcie techniczne, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Strona internetowa została częściowo dostosowana zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Administratorzy i redaktorzy dołożyli wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe. W tym celu została przeprowadzona narada szkoleniowa dla nauczycieli naszej placówki nt. dostępności cyfrowej.

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, jednak nie są one wystarczające. Dlatego nadal trwają prace nad utworzeniem nowej strony internetowej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami został sporządzony i przekazany do zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie podano jego treść do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP.

mgr Magdalena Cisoń
– koordynator do spraw dostępności