Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2021/2022

chmura

Ogólnopolski Program Czytelniczy - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Założeniem programu 'Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  –   jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie  rozwoju czytelnictwa  wśród dzieci i młodzieży.

chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – „Oto Hałabała, zna go Polska cała"

Głównym założeniem projektu „Oto Hałabała, zna go Polska cała” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.
Celem projektu jest:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
chmura

Ogólnopolski Program Ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

To największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli oraz  szkół podstawowych  organizowany przez markę Kubuś.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu

chmura

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
Celem projektu jest :

 • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
 • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
 • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski
 • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem
chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny w świecie Montessori - „Gramy zmysłami”

Projekt ma na celu innowacyjne  i    kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich  warunków do poznania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

           Głównym celem projektu edukacyjnego jest:

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
 • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń
chmura

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Działaj z imPETem!”

Kampania „Działaj z imPETem” ma na celu edukację społeczną w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowymi odpadami frakcji żółtego pojemnika, które w całości można poddać recyklingowi. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Programy własne realizowane w roku szkolnym 2021/2022

chmura

Program własny - Program adaptacyjny „Wesoły Przedszkolak”

Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi. Nadrzędnym celem programu jest ułatwienie dzieciom szybkiej adaptacji w nowym środowisku społecznym, jakim jest przedszkole.

chmura

Program własny „Stoliczku nakryj się”

Program terapii dla dzieci z zaburzeniami związanymi z jedzeniem realizowany

jest przez logopedów i nauczycieli poszczególnych grup  podczas spożywania posiłków. Program realizowany jest we współpracy z rodzicami poprzez wdrażanie pewnych oddziaływań w środowisku domowym.

Celem programu jest:

 • Rozwijanie sprawności ruchowej w obszarze mięśni twarzy i jamy ustnej.
 • Kształtowanie i doskonalenie sprawności w zakresie spożywania pokarmów o różnej strukturze
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego spożywania pokarmów
 • Kształtowanie wrażliwości smakowej, węchowej i dotykowej
chmura

Program własny z zakresu edukacji muzycznej - „Kolorowe nutki”

Celem programu „Kolorowe nutki” jest rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci, umiejętności wokalnych, rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu, jak również rozwijanie umiejętności gry na instrumentach muzycznych. Program obejmuje ekspresję wykonawczą i twórczą. Jego celem jest zainteresowanie dzieci muzyką i śpiewem, pokazanie jej atrakcyjności także poprzez zabawę. W ramach realizacji programu dzieci poznają bogaty repertuar piosenek i tańców dla dzieci, które prezentują podczas konkursów,  imprez i uroczystości przedszkolnych.

chmura

Program własny - „Spotkanie z techniką”

Założeniem programu jest poznawanie rzeczywistości technicznej, jej przekształcanie
oraz próby oddziaływania na nią. W programie przedstawiono zajęcia i zabawy techniczne przedszkolaków do wykorzystania w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zajęcia techniczne dają możliwość powiązania wiedzy teoretycznej dzieci z ich działaniami praktycznymi. Dzieci odkrywają swe zdolności i możliwości , zaczynają w sposób twórczy zmieniać swoje otoczenie i je rozumieć. Mają możliwość eksperymentowania, dociekania, badania i doświadczania rzeczywistości oraz jej zmienności. Treści zawarte w programie dotyczą m.in. takich zagadnień jak światło, cień, dźwięk, ciała stałe, ciecze, gazy, magnetyzm, hodowle, nauki przyrodnicze, chemia, kodowanie itp.

Celem tego programu jest:

 • Uzyskanie przez dzieci informacji na temat oddziaływania człowieka na otoczenie przyrodniczo – społecznej z wykorzystaniem techniki;
 • Stymulowanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zdolności poznawczych
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych
 • Wzbogacanie słownika dzieci
 • Czerpanie wiedzy i radości z odkrywania nieznanych zjawisk
 • Poznawanie wybranych procesów produkcji
 • Umiejętność współdziałania i współpracy w grupie lub zespole
 • Zapoznawanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa