Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

chmura

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Bilingual Future

Zasadniczym  celem  programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie – czyli na tych samych zasadach jak pierwszy – nabywa drugi język. Program wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.  Poprzez specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz zabaw językowo- muzyczno- ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych (dostosowując  do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań).

chmura

Międzynarodowy Projekt "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy
z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, świetlicami szkolnymi, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą

Celem szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadamianie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
 • wprowadzanie dziecka w świat literatury
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
 • propagowanie praw dziecka
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu
 • rozwijanie u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.

 

chmura

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

Celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury i wrażliwości na piękno. Projekt ma na celu szerzenie wartości takich, jak: dobro, piękno, altruizm i patriotyzm, a także kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.

Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

chmura

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny – „Migowy dla dzieci”

Założeniem projektu jest budowanie świadomości oraz kompetencji związanych z polskim językiem migowym wśród dzieci słyszących. W projekcie uczestniczą dzieci, nauczyciele, terapeuci i specjaliści z naszego przedszkola poznając nowy język obcy i nowy sposób komunikowania się.

Cele interdycyplinarnego projektu to:

 • wzbogacenie codziennej pracy z dziećmi o elementy polskiego języka migowego,
 • rozwijanie otwartości, empatii i pewności siebie w otaczającym dzieci świecie,
 • rozwój komunikacji dziecka i wzbogacenie słownictwa,
 • nauka wyrażania emocji ciałem, w tym mimiką,
 • rozwój umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej,
 • rozwój podstawowych funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej,
 • usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów i specjalistów.
chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”

Projekt ma na celu innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich  warunków do poznania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

           Głównym celem projektu edukacyjnego jest:

 • poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów,
 • wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci,
 • rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań,
 • stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych,
 • tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała,
 • współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.
chmura

Ogólnopolski projekt edukacyjny dla żłobków i przedszkoli „Paluszkowe Maluchy”

Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy jakimi są zabawy paluszkowe, masażyki, rymowanki.

 Główne cele projektu:

 • rozwijanie mowy i słownictwa,
 • rozwijanie werbalnych i pozawerbalnych sposobów komunikowania się,
 • kształtowanie i doskonalenie motoryki małej i dużej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
 • rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi i myślenia,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie naprzemienności i umiejętności zabawy.

 

chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Alfabet logopedyczny"

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet Logopedyczny” jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • usprawnianie aparatu oddechowego
 • poszerzanie słownictwa czynnego i biernego
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu
 • podnoszenie sprawności w zakresie motoryki
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.
chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Sztuka emocji"

Projekt ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz dzieci w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Nauczyciel w tym projekcie staje się przewodnikiem dziecka po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.). Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii i mindfulness – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy powinni czerpać pełnymi garściami!
8 EMOCJI: radość, smutek, nadzieja, strach, miłość, złość, duma, wdzięczność wyrażonych poprzez 8 DZIEDZIN SZTUKI: malarstwo, rzeźba, taniec, muzyka, teatr, film, fotografia, literatura.

chmura

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych nasze przedszkolaki poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Działania projektowe są też okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.

chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kreatywny przedszkolak - kreatywne dziecko"

Głównym cel niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest, aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Doskonalić  będziemy: planowanie pracy, logiczne myślenie, motorykę małą, obowiązkowość, koncentrację i skupienie, współpracę oraz porządkowanie swojego miejsca pracy.

Programy własne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

chmura

Program własny "Bajkowe Odkrywanie Siebie"

Głównym celem programu jest wsparcie dzieci w ich emocjonalnym, społecznym
i poznawczym rozwoju poprzez wykorzystanie opowieści, bajek i innych form literatury dziecięcej.

Cele szczegółowe:

 • pomoc w identyfikowaniu i nazywaniu różnych emocji
 • wspieranie zdolności do rozumienia i identyfikowania się
  z uczuciami innych osób
 • uczenie konstruktywnych metod radzenia sobie z konfliktami
 • stymulowanie wyobraźni i kreatywnego myślenia
 • przekazywanie wartości tj. przyjaźń, uczciwość, współpraca
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
 • pomoc w podejmowaniu decyzji i rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • wspieranie umiejętności współdziałania i komunikacji w grupie.