Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2022/2023

chmura

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Bilingual Future

Zasadniczym  celem  programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie – czyli na tych samych zasadach jak pierwszy – nabywa drugi język. Program wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.  Poprzez specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz zabaw językowo- muzyczno- ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych (dostosowując  do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań).

chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy"

Głównym założeniem projektu „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie , poznanie roli wróbli w naszym życiu.

Celem projektu jest:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 

chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "W świecie Montessori"

Celem projektu jest promocja pracy według koncepcji Marii Montessori oraz wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach.

chmura

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny – „Migowy dla dzieci”

Założeniem projektu jest budowanie świadomości oraz kompetencji związanych z polskim językiem migowym wśród dzieci słyszących. W projekcie uczestniczą dzieci, nauczyciele, terapeuci i specjaliści z naszego przedszkola poznając nowy język obcy i nowy sposób komunikowania się.

Cele interdycyplinarnego projektu to:

 • wzbogacenie codziennej pracy z dziećmi o elementy polskiego języka migowego,
 • rozwijanie otwartości, empatii i pewności siebie w otaczającym dzieci świecie,
 • rozwój komunikacji dziecka i wzbogacenie słownictwa,
 • nauka wyrażania emocji ciałem, w tym mimiką,
 • rozwój umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej,
 • rozwój podstawowych funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej,
 • usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów i specjalistów.
chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”

Projekt ma na celu innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich  warunków do poznania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

           Głównym celem projektu edukacyjnego jest:

 • poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów,
 • wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci,
 • rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań,
 • stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych,
 • tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała,
 • współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.
chmura

Ogólnopolski projekt edukacyjny dla żłobków i przedszkoli „Paluszkowe Maluchy”

Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy jakimi są zabawy paluszkowe, masażyki, rymowanki.

 Główne cele projektu:

 • rozwijanie mowy i słownictwa,
 • rozwijanie werbalnych i pozawerbalnych sposobów komunikowania się,
 • kształtowanie i doskonalenie motoryki małej i dużej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
 • rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi i myślenia,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie naprzemienności i umiejętności zabawy.

 

chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Razem ze Słonkiem w Czterech Porach Roku"

Głównym założeniem projektu jest zachęcenie dzieci do odkrywania sekretów przyrody na podstawie pomysłów zaczerpniętych z książki Marii Kownackiej „Razem ze słonkiem”.

Cele projektu:

 • poznanie otaczającej rzeczywistości i rozumienie zależności wszystkich jej elementów,
 • wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i zapobieganie powstawaniu wad wymowy;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci.
chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Sztuka emocji"

Projekt ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz dzieci w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Nauczyciel w tym projekcie staje się przewodnikiem dziecka po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.). Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii i mindfulness – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy powinni czerpać pełnymi garściami!
8 EMOCJI: radość, smutek, nadzieja, strach, miłość, złość, duma, wdzięczność wyrażonych poprzez 8 DZIEDZIN SZTUKI: malarstwo, rzeźba, taniec, muzyka, teatr, film, fotografia, literatura.

chmura

Oświatowy Projekt Edukacyjny "Mali Wielcy Odkrywcy"

Celem programu jest:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych przez zachęcanie dzieci do
  przeprowadzania doświadczeń,
 • zainteresowanie dzieci nauką i wzbudzenie chęci poznawania otaczającego ich świata,
 • wspieranie nauczyciela w organizowaniu środowiska uczenia się dzieci angażującego do
  eksperymentowania i doświadczania.
chmura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Programy własne realizowane w roku szkolnym 2022/2023

chmura

Program własny "Poznajemy świat zmysłami"

Program edukacyjno-terapeutyczny z elementami metody integracji sensorycznej i pedagogiki Marii Montessori.

Założeniem programu jest wspieranie procesu terapeutyczno – dydaktycznego dzieci z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej oraz metody M. Montessori. Celem programu jest rozwijanie zdolności rejestracji, przetwarzania  i interpretacji wrażeń zmysłowych przez dzieci. Odpowiednio dobrane ćwiczenia zawarte w programie i zabawy dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci wspomagają:

 • opanowanie umiejętności potrzebnych do nabywania i organizowania wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego zbierania doświadczeń poznawczych,
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności orientacji w otoczeniu,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec siebie i innych.
chmura

Program własny „Stoliczku nakryj się”

Program terapii dla dzieci z zaburzeniami związanymi z jedzeniem realizowany

jest przez logopedów i nauczycieli poszczególnych grup  podczas spożywania posiłków. Program realizowany jest we współpracy z rodzicami poprzez wdrażanie pewnych oddziaływań w środowisku domowym.

Celem programu jest:

 • Rozwijanie sprawności ruchowej w obszarze mięśni twarzy i jamy ustnej.
 • Kształtowanie i doskonalenie sprawności w zakresie spożywania pokarmów o różnej strukturze
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego spożywania pokarmów
 • Kształtowanie wrażliwości smakowej, węchowej i dotykowej
chmura

Program własny - „Spotkanie z techniką”

Założeniem programu jest poznawanie rzeczywistości technicznej, jej przekształcanie
oraz próby oddziaływania na nią. W programie przedstawiono zajęcia i zabawy techniczne przedszkolaków do wykorzystania w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zajęcia techniczne dają możliwość powiązania wiedzy teoretycznej dzieci z ich działaniami praktycznymi. Dzieci odkrywają swe zdolności i możliwości , zaczynają w sposób twórczy zmieniać swoje otoczenie i je rozumieć. Mają możliwość eksperymentowania, dociekania, badania i doświadczania rzeczywistości oraz jej zmienności. Treści zawarte w programie dotyczą m.in. takich zagadnień jak światło, cień, dźwięk, ciała stałe, ciecze, gazy, magnetyzm, hodowle, nauki przyrodnicze, chemia, kodowanie itp.

Celem tego programu jest:

 • Uzyskanie przez dzieci informacji na temat oddziaływania człowieka na otoczenie przyrodniczo – społecznej z wykorzystaniem techniki;
 • Stymulowanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zdolności poznawczych
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych
 • Wzbogacanie słownika dzieci
 • Czerpanie wiedzy i radości z odkrywania nieznanych zjawisk
 • Poznawanie wybranych procesów produkcji
 • Umiejętność współdziałania i współpracy w grupie lub zespole
 • Zapoznawanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa