STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TARNÓW 2017


ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§1
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie,
2. statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie,
3. nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące piecze zastępczą nad dzieckiem,
5. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie,
6. Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie,
7. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie,
8. Ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm.),
9. Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 ze zm.),
10. Karcie nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku,
11. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć – Gminę Miasta Tarnowa,
12. Organie sprawującym nadzór – należy przez to rozumieć – Małopolskiego Kuratora Oświaty.
ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne
§2
1. Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie zostało powołane na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego z dnia 1 września 1994 roku wydanego przez Miejski Zarząd Przedszkoli i Żłobków.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Tarnowie przy ul. Westerplatte 10, 33-100 Tarnów.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Tarnowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
4
5. Pełna nazwa przedszkola brzmi:
Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Westerplatte 10
33-100 Tarnów
ROZDZIAŁ III
Cele i zadania przedszkola
§ 3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez:
a. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
b. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
c. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
d. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
e. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
f. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
g. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o własne zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
h. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
i. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
j. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
k. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
5
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
l. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
m. współdziałanie z rodzicami różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
n. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
o. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
p. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
q. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
r. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
a. umożliwienie wszystkim dzieciom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole dążąc do osiągnięcia dojrzałości w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego;
b. nauczanie w zakresie wybranego programu wychowania w przedszkolu;
c. organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
d. udział w zabawach i działalności zgodnie z zainteresowaniami dziecka;
e. stawianie wymagań dostosowanych do możliwości psychofizycznych dziecka.
3. Przedszkole realizuje swoje zadania wspomagając rodziców w wychowaniu dziecka poprzez:
a. pomoc w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka,
b. kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami, podczas których mają oni prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka oraz wyznaczenia wspólnego kierunku i zakresu działań,
c. organizowanie zebrań, spotkań z rodzicami, zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców w celu szerzenia kultury pedagogicznej wśród rodziców,
4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez:
a. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
b. wstępne diagnozowanie deficytów rozwojowych przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu,
c. prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie,
6
d. prowadzenie pracy terapeutycznej i wyrównawczej z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, przejawiającymi opóźnienia w rozwoju, dla których Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
e. prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.
5. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, oraz w środowisku społecznym.
7. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Dzieci z odchyleniami od normy rozwojowej i zaburzeniami, wobec których stosowane przez nauczyciela różnorodne formy opieki i pracy nie przynoszą pożądanych wyników, powinny zostać skierowane przez przedszkole za zgodą rodziców do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, celem uzyskania diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii, kształcenia i opieki. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest dobrowolne i bezpłatne.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
a. udzielana jest w formie zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć wspomagających rozwój dziecka, a rodzicom w formie porad i konsultacji;
b. udzielana jest dziecku i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
c. udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom, polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
d. organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
e. udzielana jest dzieciom prze nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów w trakcie bieżącej pracy;
f. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób;
g. zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby;
h. nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań
7
i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci;
i. w razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora;
j. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;
k. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzy dyrektor dla:
a) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie i potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
b) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą;
13. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
14. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a. prowadzenie obserwacji i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspieranie mocnych stron dziecka.
b. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pracy psychologiczno-pedagogicznej.
c. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
15. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,
b. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
c. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
d. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
e. współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.
16. Przedszkole organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego) poprzez:
a. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez stworzenie systemu działań wspierających proces edukacji,
b. tworzenie programów wspomagających rozwój małego dziecka,
8
c. zwiększanie wiedzy i świadomości rodziców dotyczących prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka niepełnosprawnego, jego potrzeb i relacji w rodzinie,
17. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone na terenie przedszkola indywidualnie lub grupach liczących 2 lub 3 dzieci z udziałem ich rodziców/prawnych opiekunów. Zajęcia z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone w przedszkolu lub domu rodzinnym.
18. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością (pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka).
19. Dyrektor powołuje osobę koordynującą pracę zespołu wczesnego wspomagania. Zadania zespołu to w szczególności:
a. ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
b. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka,
c. ustalenie miejsca prowadzenia zajęć oraz liczebności grup w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,
d. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzenie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania dostosowanie do potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,
e. udzielanie pomocy rodzinie dziecka w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
f. nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka w celu zapewnienia różnorodnych form pomocy, stosownych do jego potrzeb,
g. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystywaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
20. Pomoc z zakresu wczesnego wspomagania obejmuje dzieci:
a. z grupy wysokiego ryzyka,
b. opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub niepełnosprawne intelektualnie lub/ z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych,
c. z wielorakimi niepełnosprawnościami (np. niepełnosprawność intelektualna ze sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wzroku, ruchu itp.).
d. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii,
21. Wszyscy rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci mają zorganizowane w przedszkolu zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, otrzymują indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
9
§ 4
1. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć organizowanych poza terenem przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu odbywa się poprzez:
a. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia odpowiednio do potrzeb wychowanków w zakresie ochrony zdrowia, opieki i wychowania zgodnie z podstawą programową,
b. zapewnienie wyposażenia w atestowany i certyfikowany sprzęt przedszkolny dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
c. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i higienicznej pomieszczeń przedszkola i urządzeń sanitarnych,
d. w czasie wyjścia (wyjazdu) z dziećmi poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości zapewnia jednego opiekuna dla grupy 10 –osobowej, a w przypadku wyjścia (wyjazdu) poza miejscowość zapewnia przynajmniej jednego opiekuna dla grupy do 10 wychowanków,
e. wyposażenie w apteczkę z niezbędnymi środkami do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję dotyczącą jej udzielania,
f. przestrzeganie przez pracowników przedszkola zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej.
2. Nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia;
3. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu nie może pozostawać bez nadzoru osoby dorosłej;
4. W przedszkolu zatrudniona jest pomoc nauczyciela w grupie najmłodszej oraz w grupie integracyjnej;
5. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola;
6. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest w odrębnych przepisach;
7. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy brak jest kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego;
8. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i P.POŻ organizowanych przez dyrektora przedszkola;
10
9. W przedszkolu prowadzi się systematyczną pracę w zakresie wychowania komunikacyjnego w celu zaznajomienia dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz organizuje się współpracę z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego;
10. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki (wycieczki i inne imprezy wyjazdowe);
a. organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych,
b. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez przedszkole dzieciom podczas wycieczek i imprez odbywa się zgodnie z określonymi zasadami, które regulują odrębne przepisy,
c. program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy,
d. dyrektor przedszkola wydaje zgodę na wycieczkę na podstawie karty wycieczki, co najmniej na 5 dni przed wyjazdem dzieci,
e. rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki,
f. każde wyjście (wyjazd) dzieci poza przedszkole odnotowuje się w dziennikach zajęć z podaniem celu wyjścia – wycieczki, dnia i godziny wyjścia, dnia i godziny powrotu, wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej,
g. dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o odpowiednich kwalifikacjach,
h. udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów),
i. nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji zgodnie z regulaminem wycieczek.
§ 5
a. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo przy zachowaniu następujących zasad:
a. opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice/prawni opiekunowie lub osoby dorosłe upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci zgodnie z kodeksem cywilnym;
b. rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu w momencie odebrania dziecka z przedszkola;
c. dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców;
d. upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili. Nauczyciel może domagać się okazania dokumentu tożsamości od osoby odbierającej dziecko;
11
e. rodzice prawni/opiekunowie mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;
f. przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;
g. w przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka;
h. jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałym fakcie telefonicznie rodziców dziecka/prawnych opiekunów;
i. w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka;
j. zastrzeżenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym;
k. osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać nauczycielce lub pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur w szatni. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą nauczyciele lub specjaliści zatrudnieni w przedszkolu;
l. dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola;
m. osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to pracownikowi przedszkola. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo;
n. do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. W przedszkolu nie można podawać dzieciom leków;
o. w okresie wakacyjnym możliwe jest zorganizowanie dyżuru podczas, którego mogą zostać przyjęte dzieci z innego przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
p. rodzice dzieci przebywających 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej obowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;
b. Sprawowanie opieki nad przebywającymi w przedszkolu dziećmi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz odpowiednio do potrzeb dzieci, a także możliwości placówki odbywa się poprzez:
a. zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz personelu administracyjno-obsługowego,
b. stwarzanie odpowiedniej atmosfery i warunków dających dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz chroniących je przed jakąkolwiek formą przemocy,
c. podmiotowe traktowanie dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym z troską o poszanowanie jego godności osobistej,
12
d. zapewnienie opieki przez dodatkowe osoby (m. in. pomoc nauczyciela, personel obsługowy) w oddziale integracyjnym podczas zajęć organizowanych w przedszkolu i poza terenem przedszkola,
e. organizowanie wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,
f. sprawowanie opieki nad dziećmi przez nauczycieli, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć realizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem,
c. W wypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, po telefonicznej konsultacji z rodzicami, wzywa się pogotowie ratunkowe:
a. pracownicy nie wykonują żadnych zabiegów medycznych ani nie podają farmaceutyków,
b. w przypadku zaistnienia zagrożenia czy wypadku wszyscy pracownicy mają obowiązek postępować zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ,
c. w razie wypadku działania podejmowane przez przedszkole określa regulamin postępowania w razie wypadków.
ROZDZIAŁ IV
Organy przedszkola
§ 6
1. Organami przedszkola są:
a. Dyrektor Przedszkola
b. Rada Pedagogiczna
c. Rada Rodziców
§ 7
1.Kompetencje dyrektora przedszkola:
a. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. sprawowanie kierownictwa dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
c. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
d. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania,
e. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
f. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie stosownych organów,
g. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
13
h. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
i. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2. Zadania dyrektora przedszkola:
a. inspirowanie, wspomaganie i ukierunkowywanie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu oraz bieżącej pracy wychowawczo-dydaktycznej,
b. prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
c. kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pozostałych pracowników a także przydzielanie im czynności i zadań,
d. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawiany jest Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
e. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji praw dziecka oraz umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
f. powoływanie i kierowanie pracą komisji rekrutacyjnej dzieci do przedszkola zgodnie z ustalonym regulaminem,
g. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
h. co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków oraz określenie kierunków ich poprawy,
i. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola w czasie roku szkolnego oraz skreślenia dzieci z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
j. ustalanie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
k. dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego do użytku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
l. przyznawanie nagród, udzielania kar pracownikom,
m. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień do organu nadzorującego i prowadzącego (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) ,
n. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
o. współpracowanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
p. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
q. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
r. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
s. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli,
t. przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
u. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
v. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
14
w. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
x. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
y. wykonywanie uchwały Rady Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności przedszkola
z. współpracowanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
§8
1.Kompetencje i zadania wicedyrektora:
1) Wicedyrektor zastępuje Dyrektora przedszkola w przypadku jego nieobecności,
2) Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:
a. współkierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,
b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez hospitowanie nauczycieli oraz udzielanie im niezbędnej pomocy,
c. przydzielanie i rozliczanie z wykonania dodatkowych czynności nauczycieli,
d. nadzór nad realizacją planu dydaktyczno-wychowawczego,
e. wykonywanie prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola a szczególnie zlecanych przez dyrektora,
f. organizowanie zastępstwa pod nieobecność nauczycieli, zapewnianie ciągłości realizacji programu wychowania przedszkolnego,
g. zatwierdzanie miesięcznych planów pracy opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej przedszkola,
h. reprezentowanie placówki na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora
§9
1. Rada Pedagogiczna i jej kompetencje:
1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. Rada Pedagogiczna:
a. opiniuje w szczególności: organizację pracy przedszkola – w tym tygodniowy harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego przedszkola, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych i innych wyróżnień, propozycje dyrektora o przyznaniu nauczycielom stałych, dodatkowych obowiązków i prac,
b. podejmuje uchwały w sprawach innowacji programowych w przedszkolu i programów własnych nauczycieli zatwierdzanych do użytku przez dyrektora,
c. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru zestawu programów wychowania przedszkolnego przedstawionych przez nauczycieli oraz dokonywanie wyboru kart
15
pracy dla dzieci po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, biorąc pod uwagę ich możliwości,
d. podejmuje uchwały o doskonaleniu nauczycieli,
e. uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,
f. wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
g. może występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora,
h. zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb, zebrania są protokołowane,
i. nauczyciele i osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§10
1. Rada Rodziców i jej kompetencje:
a. Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o opracowany przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola,
b. Rada Rodziców jest przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi przedszkole,
c. w skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele z poszczególnych oddziałów wybrani w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców w każdym oddziale
d. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
e. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego,
f. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, opiniowanie planów pracy przedszkola, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
g. opiniowanie ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola ustalonego przez dyrektora,
h. występowanie do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór, Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
i. podejmowanie starań na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
j. ustalanie regulaminu działalności Rady Rodziców oraz dokonywanie zmian w tym regulaminie,
k. współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,
l. typowanie dwóch przedstawicieli do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego,
m. typowanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola,
16
n. zatwierdzanie sprawozdania z działalności Rady Rodziców,
§11
1. Przedszkole realizuje swoje zadania we współdziałaniu dyrektora Przedszkola z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Organy te uczestniczą w rozwiązywaniu jego spraw wewnętrznych. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców może z własnej inicjatywy występować z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego oraz do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki, nauczycieli i dyrektora,
2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji,
3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. W razie niemożności rozwiązania sporu na terenie placówki dyrektor zwraca się o pomoc do organu nadzorującego lub prowadzącego, biorąc pod uwagę kompetencje danego organu.
ROZDZIAŁ V
Organizacja przedszkola
§12
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. W przedszkolu są utworzone oddziały integracyjne, w których liczba dzieci wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 13
1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego wraz z uzupełnieniem o programy wybrane z zestawu programów dopuszczonych przez Dyrektora placówki na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, programu wychowawczego, programu innowacyjnego lub autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
2. Do przedszkola będą uczęszczały dzieci od 3 do 7 roku życia.
a. dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
17
b. dzieci od 3 do 5 roku życia mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,
c. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia;
d. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku;
e. nauczyciel przedstawia wybrany program wychowania przedszkolnego Radzie Pedagogicznej a Dyrektor przedszkola dopuszcza go do użytku szkolnego;
3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego powinien wynosić:
a. z dziećmi w wieku 3–4 lat – powinny być realizowane w czasie nie dłuższym niż 15 minut,
b. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
4. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest prowadzona w grupach lub indywidualnie przez nauczycieli i specjalistów w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych tych dzieci.
5. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe finansowane przez organ prowadzący. Forma i rodzaje zajęć uzależnione są od wyboru rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci 3–4 lata- 15 min., 5–6 lat – około 30 min.
6. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców, które wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia. Nauka religii odbywa się na podstawie programów opracowanych przez władze kościoła.
7. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oraz dziennik zajęć dla każdego oddziału przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym nauczyciel dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
§ 14
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, związki zawodowe, zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
a. ilość oddziałów i dzieci w poszczególnych oddziałach,
18
b. czas pracy poszczególnych oddziałów,
c. liczbę pracowników przedszkola,
d. harmonogram pracy nauczycieli,
e. liczbę nauczycieli starających się o awans zawodowy,
f. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym tygodniowy wymiar godzin pedagogicznych zgodny z art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
g. wymiar godzin nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich, wymiar godzin nauczycieli pracujących z grupami dzieci młodszych oraz wymiar godzin nauczycieli specjalistów.
§ 15
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.
§ 16
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 01 września do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący,
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej wynosi 10,5 godziny dziennie od 6.00 do 16.30 od poniedziałku do piątku,
3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców/prawnych opiekunów. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu organem prowadzącym z intendentem i Radą Rodziców. Z wyżywienia mogą również korzystać nauczyciele przedszkola, wnosząc obowiązującą opłatę.
4. Podstawa programowa realizowana jest codziennie w godz. od 8.00 do 13.00. Nauczanie w ramach podstawy programowej jest bezpłatne. Zgodnie z ustawą, opłata pobierana jest za każdą godzinę poza podstawą programową dla dzieci poniżej 6 roku życia, a dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice uiszczają opłatę za każdą godzinę poza podstawą programową wysokości 50% ustalonej stawki.
5. Opłaty za wyżywienie dziecka oraz za przedszkole kwitowane są na kwitariuszu przychodowo-rozchodowym, który jest drukiem ścisłego zarachowania lub
19
dokonywane są bezgotówkowo na rachunek bankowy w dni wyznaczone przez intendentkę, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.
6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot kosztów za wyżywienie.
7. Dzieciom objętym 5-cio godzinnym nauczaniem w zakresie podstawy programowej i nie korzystającym z wyżywienia w przedszkolu rodzice zapewniają posiłek we własnym zakresie.
8. W razie zalegania rodziców z uiszczeniem należności dziecka w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola kieruje zobowiązanie do ściągnięcia przymusowego w trybie egzekucji administracyjnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki pracowników
§ 17
1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli i innych pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowania określonego stanowiska pracy.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.
3. Zadania nauczycieli:
1) nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą potrzeby i zainteresowania dzieci w oparciu o wybrany program wychowania, plan rozwoju placówki, roczny plan pracy przedszkola oraz miesięczny rozkład materiałów,
2) nauczyciel, któremu powierzono oddział przedszkolny jest odpowiedzialny za:
a. życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu oraz poza jego terenem,
b. prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczego w powierzonej grupie dzieci,
c. tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w procesie wychowawczo-dydaktycznym poprzez systematyczne i rzetelne przygotowywanie zajęć,
3) Nauczyciel w pracy dydaktyczno-wychowawczej obowiązany jest do:
a. troski o rozwój psychofizyczny dzieci w oparciu o ich zdolności i ich zainteresowania,
b. indywidualizowania zadań stosownie do wieku i możliwości dziecka,
c. udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d. poznania warunków życia dzieci, stanu ich zdrowia, zainteresowań i potrzeb,
20
e. eliminowania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci,
f. w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kierowania się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie,
g. szanowania godności osobistej dziecka i respektowanie jego praw,
h. poddawania się ocenie i dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników pracy,
i. planowania własnego rozwoju zawodowego – systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz przez samokształcenie,
j. sprawowania opieki nad nauczycielem stażystą i kontraktowym starającym się o zmianę statusu zawodowego,
k. czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
l. współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
m. realizację zaleceń Dyrektora Przedszkola, rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
n. dbania o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
o. stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania do wspierania rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
p. w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej,
q. wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce,
4) Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami;
a. planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, w planie uwzględnia właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
b. realizuje zaplanowaną tematykę w trakcie zajęć z całym oddziałem, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych,
c. część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi dzieci, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda,
d. obowiązkiem nauczyciela jest prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej. Obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku, dokumentując ją arkuszem diagnostycznym,
e. opracowanie sprawozdania z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych dwa razy w roku szkolnym,
f. scenariuszy zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich,
21
g. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej , nauczyciele dzieci 6- letnich objętych wychowaniem przedszkolnym,
h. przekazywanie rodzicom dziecka wyników diagnozy w celu poznania przez rodziców stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz przygotowanie na piśmie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6-letnich,
5) Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
a. przekazywania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym miesiącu,
b. organizowania zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej raz w roku,
c. organizowania indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci,
d. uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
e. prezentowania „gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
f. informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
g. systematycznego eksponowania prac dzieci,
h. przedszkole prowadzi inne formy współdziałania z rodzicami, które wynikają z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego,
6) Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci uwzględniając ich prawa do:
a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci poprzez pozyskiwanie informacji na temat zachowania, funkcjonowania w grupie i postępów rozwojowych dziecka,
b. ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych,
c. włączenia się w działalność przedszkola,
d. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkola, planów pracy realizowanych w danym oddziale,
e. zapoznania się z dokumentacją przedszkola: Statutem, Regulaminem Rady Rodziców,
f. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola: nauczycielom, dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,
7) Zadania nauczyciela dodatkowego w oddziale integracyjnym (wspomagającego):
a. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi w grupie integracyjnej,
b. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
c. rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
d. opracowywanie indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
e. organizowanie współpracy ze specjalistami i innymi nauczycielami,
f. dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych, informowanie rodziców o postępach dzieci,
22
g. udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym mających na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich,
h. uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej,
i. współdziałanie z nauczycielami pracującymi w grupie,
j. podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka z przedszkolem, nawiązywanie systematycznej współpracy z rodzicami,
k. współdziałanie ze specjalistami w celu udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej,
l. wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce,
m. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
8) Zadania pedagoga specjalnego:
a. ustalenie wraz z innymi członkami zespołu, kompleksowego indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego - IPET,
b. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju,
c. konsultacje i/lub instruktaże dla innych członków zespołu terapeutycznego i rodziców,
d. prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów,
e. wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka i terapii zaburzonych sfer,
f. ocena postępów w rozwoju, weryfikacja diagnozy i planu terapii.
9) Zadania logopedy:
a. diagnoza logopedyczna w oparciu o: wywiad logopedyczny, ocenę funkcji biologicznych dziecka ważnych dla rozwoju mowy,
b. ustalenie wskazań terapeutycznych,
c. stymulacja mowy czynnej i biernej, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
d. konsultacje lub/i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego i rodziców,
e. udział w opracowywaniu indywidualnych programów terapeutycznych,
f. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
g. prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów,
10) Zadania fizjoterapeuty-korektanta wad postawy:
a. ocena sfery ruchowej dziecka,
b. współudział wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego w konstruowaniu programu IPET
c. prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania ruchowego dziecka,
d. prowadzenie indywidualnych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka,
e. instruowanie rodziców dziecka w celu kontynuowania przez nich rehabilitacji i stymulacji jego rozwoju w warunkach domowych, a także przekazywanie zasad pielęgnacji i opieki nad dzieckiem,
f. konsultacje lub instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego,
g. prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.
23
11) Zadania psychologa:
a. prowadzenie działań diagnostycznych dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
b. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
c. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka,
d. udzielanie instruktażu i poradnictwa w zakresie działań terapeutycznych dla nauczycieli, innych specjalistów i rodziców,
e. prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów,
f. pomoc w procesie adaptacji do warunków życia wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
12) Zadania nauczyciela języka angielskiego:
a. prowadzenie zajęć z dziećmi,
b. Stwarzanie możliwości sprzyjających budowaniu zainteresowań językiem obcym,
§ 18
1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego. Kompetencje i zadania wicedyrektora w §8.
§ 19
1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców/prawnych opiekunów. W oddziale integracyjnym zatrudnionych jest trzech nauczycieli.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.
§ 20
1. W przedszkolu publicznym z oddziałami integracyjnymi zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne.
2. W przedszkolu w każdej grupie integracyjnej zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
24
ROZDZIAŁ VII
Inni pracownicy przedszkola
§ 21
1. Pracownicy administracyjno-obsługowi zatrudnieni w przedszkolu wykonują swoje obowiązki zgodnie z przydziałami czynności opracowanymi przez Dyrektora Przedszkola w oparciu o Kodeks Pracy, Regulamin Pracy i potrzeby placówki;
1) Obowiązki głównego księgowego:
a. prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
b. prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości wynikowej,
c. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu księgowości,
d. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
e. dokonywanie kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych poprzez złożenie podpisu na dokumentach,
f. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
2) Do głównych zadań intendenta należy:
a. zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt oraz środki czystości,
b. prowadzenie magazynu żywnościowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c. sporządzanie na bieżąco raportów żywnościowych z przestrzeganiem obowiązującej stawki żywieniowej,
d. udział w sporządzaniu jadłospisów,
e. nadzorowanie sporządzana posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
f. naliczanie i zbieranie odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu,
g. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola,
h. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty, konserwacje),
i. ponoszenie odpowiedzialności za powierzone pieniądze (opłata za przedszkole uiszczana przez rodziców),
j. uczestniczenie w naradach roboczych a w razie potrzeby w innych spotkaniach organizowanych na terenie przedszkola,
k. wykonywanie innych czynności związanych z organizacją pracy placówki poleconych przez Dyrektora Przedszkola.
3) Obowiązki kucharza:
a. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich i odbieranie w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,
b. pomoc w układaniu jadłospisu na okres 10 dni,
25
c. punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków,
d. przygotowywanie i przechowywanie prób prokuratorskich zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
e. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego
f. dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych i podręcznego magazynu żywnościowego,
g. wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora.
4) Obowiązki pomocy kuchennej:
a. pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
b. utrzymywanie w czystości kuchni, zmywalni, sprzętu kuchennego i naczyń (zmywanie, wyparzanie),
c. pomaganie w zakupach i dostarczaniu produktów żywnościowych,
d. utrzymywanie w czystości obieralni jarzyn i magazynu odpadów,
5) Obowiązki pomocy wychowawczej:
a. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć, zabaw, spacerów i wycieczek,
b. wspieranie nauczyciela w udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej,
c. spełnianie czynności obsługowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci w powierzonym oddziale oraz innych wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
d. utrzymanie w czystości zabawek, gier i innych pomocy dydaktycznych w powierzonym oddziale,
e. wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola zleconych przez Dyrektora.
6) Obowiązki woźnej oddziałowej:
a. utrzymanie w czystości powierzonych pomieszczeń oraz w stanie używalności powierzony sprzęt,
b. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i higieny podczas podawania posiłków,
c. pomoc w czynnościach obsługowych w stosunku do dzieci oraz w sprawowaniu opieki podczas spacerów i wycieczek,
d. pełnienie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola
7) Obowiązki konserwatora:
a. dbanie o dobry stan techniczny urządzeń w przedszkolu,
b. dokonywanie bieżących napraw sprzętu, urządzeń i maszyn a także instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, stolarki budowlanej,
c. wykonywanie drobnych prac konserwatorskich i remontowych, naprawa i konserwacja urządzeń ogrodowych.
d. wykonywanie prac porządkowych w ogrodzie przedszkolnym; koszenie trawy, pielęgnowanie roślin, drzew i krzewów,
e. dbanie o czystość piasku w piaskownicy,
f. utrzymanie powierzonych narzędzi w stanie technicznie sprawnym.
26
ROZDZIAŁ VIII
Wychowankowie przedszkola
§ 22
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z zastrzeżeniem pkt.2.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2. obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym jest mowa w ust. 4., są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Kontrolowanie tego obowiązku należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
a. w przypadku realizowania tego obowiązku poza granicami kraju, rodzice zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu,
b. w przypadku realizowania tego obowiązku poza przedszkolem, rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki,
7. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
8. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o kryteria ustalone przez organ prowadzący, regulamin rekrutacji i zasadę powszechnej dostępności;
10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się z wykorzystaniem systemów informatycznych według harmonogramu rekrutacji ustalonego przez organ prowadzący.
11. O przyjęciu dziecka w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
27
12. Rodzice deklarują czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków.
13. Do Przedszkola przyjmowane są:
a. dzieci w normie rozwojowej,
b. dzieci posiadające orzeczenie lub opinię wydaną przez zespół orzekający poradni specjalistycznej.
14. Dziecko przebywające w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a. szacunku dla wszystkich potrzeb i podmiotowego traktowania,
b. poszanowania godności osobistej i własnej,
c. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
d. opieki i ochrony
15. Dziecko przebywające w przedszkolu ma prawo do:
a. akceptacji takim, jakim jest,
b. własnej tożsamości,
c. prywatności,
d. ochrony zdrowia, opieki, bezpieczeństwa, uwzględniając jego potrzeby psychofizyczne,
e. jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione,
f. snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone,
g. czasu wolnego, wypoczynku (spokoju, samotności i snu, jeśli tego potrzebuje),
h. ochrony przed przemocą fizyczną psychiczną, poszanowania godności osobistej i podmiotowego traktowania,
i. własnego języka, religii i kultury,
j. rozwoju intelektualnego, osobowego i społecznego,
k. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
l. dostosowania treści, metod, organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych,
m. wczesnego wspomagania jego rozwoju,
n. nauki, badania i eksperymentowania,
o. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
p. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
q. aktywnej dyskusji z dziećmi, dorosłymi, wyrażania własnych poglądów, swobodnej wypowiedzi, swobodnego wyrażania myśli,
r. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
s. wspomagania przez placówkę rodziny w jego wychowaniu,
t. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
u. korzystania z pomocy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
v. uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,
w. znajomości swoich praw.
28
16. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub innych pracowników rodzic ma prawo do wniesienia skargi do dyrektora przedszkola w trybie:
a. skargę wnosi się na piśmie, a dyrektor przedszkola jest zobowiązany do szczegółowego rozpatrzenia skarg i udzielenia odpowiedzi w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy,
b. w przypadku stwierdzenia braku podstaw do działań sprzecznych z Konwencją o prawach dziecka, Konstytucją Rzeczypospolitej, Ustawą Prawo oświatowe, skarga wniesiona przez dziecko, jego rodziców /opiekunów prawnych zostaje oddalona,
c. rodzice dziecka/prawni opiekunowie mogą odwołać się od decyzji dyrektora przedszkola wnosząc skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem,
d. decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest ostateczna.
17. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w następujących przypadkach:
a. nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, a rodzic nie poinformuje o tym fakcie,
b. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu, obejmującego co najmniej 30 dni,
c. nie uiszczania opłat przez rodziców za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie po uprzednim zawiadomieniu rodziców,
d. stwarzanie przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowanego w przedszkolu trybu postępowania określonego innymi przepisami,
18. Obowiązki dziecka:
a. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu,
b. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
c. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
d. przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, specjalistów i innych pracowników przedszkola, wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,
e. przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa,
f. przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielem, a w szczególności:
a) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela,
b) zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia.
ROZDZIAŁ IX
Informacje ogólne
§ 23
1. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasta Tarnowa.
29
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie po wejściu nowych przepisów dotyczących oświaty lub zmianie warunków pracy przedszkola.
2. Zmiany w statucie wprowadzane będą po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną Przedszkola.
3. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej wiadomości.
Statutu uchwalono na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 14.11.2017 r. Uchwałą Nr 8/2017/2018 i obowiązuje z dniem uchwalenia.